top of page

ระบบสร้างภาพเมืองแบบ 3 มิติ (3D City Visualization)

Capture.JPG

City Planning การวางผังเมืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เขตชนบท การวางผังเมืองจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ความสามารถเชื่อมโยงในแต่ละบริเวณด้วยโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ์ เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท การวางผังเมืองจะเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับความเจริญของเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่เพิ่มขึ้น การวางผังเมืองจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นไป โดยอาศัยอํานาจทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบกับการชี้นําด้วยการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การสร้างการคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นต่างๆ จึงย่อมเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการส่วนกลางซึ่งได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีสภาพความเป็นเมือง

ชุดซอฟต์แวร์ City Planning ของ MAPPOINTASIA บริษัทฯใช้ชุดโปรแกรมของ Skyline Software Systems ที่มีเครื่องมือและถูกนำมาใช้กับเมืองต่างๆ ในการนำเสนอ เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลด้วยภาพ แบบจำลอง 3 มิติ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้งานการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน โดยชุดโปรแกรม นำมาใช้งานด้านต่างๆ ดังนี้

การวางแผนและการพัฒนา Smart City

ความสามารถในการรวมแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างและแสดงภาพดิจิทัลที่สมบูรณ์สามารถวางแผนสำหรับอนาคตด้วยเครื่องมือที่ปรับแต่งเองของเรา ในการวิเคราะห์และแสดงโมเดล 3 มิติ

เทศบาล เมือง และรัฐบาลทั่วโลกใช้แพลตฟอร์มของ Skyline เพื่อบรรลุผลสำเร็จในโครงการต่างๆ เช่น การวางแผนการเปลี่ยนไปใช้ไฟถนน LED ที่ประหยัดพลังงาน การสร้างแบบจำลองผลกระทบของอาคารผู้โดยสารรถไฟแห่งใหม่ การใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเมืองสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศที่เลวร้าย

Capture2.JPG

การบริหารจัดการโครงสร้าง

Capture3.JPG

การจำลองและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เช่น ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ไฟถนน ถนนและทางหลวง รูปแบบการจราจร ปริมาณน้ำจากพายุ และความเสี่ยงจากน้ำท่วม
   

โมเดล 3 มิติความละเอียดสูงของ PhotoMesh ให้ความแม่นยำและรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 

โซลูชันการประมวลผลที่ปรับขนาดได้ของ Skyline ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เมืองต่างๆ สามารถตรวจสอบและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานจากระยะไกลได้แบบเกือบเรียลไทม์ จำลองโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอควบคู่ไปกับโมเดล 3 มิติของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับโซลูชันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สามารถวางซ้อนและแสดงภาพข้อมูล เช่น การแบ่งเขต ข้อมูลประชากร สิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนสำหรับผลกระทบของการพัฒนา
 

การผสานรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่ครอบคลุมของ Skyline ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมองเห็นและเข้าใจการพัฒนาใหม่และที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้นเปิดเผยรูปแบบและแนวโน้มด้วยการนำเสนอภาพข้อมูลซ้อนทับ ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชุมชนของคุณ

Capture4.JPG

การประเมินที่ดินและทรัพย์สิน

Capture5.JPG

การใช้แบบจำลอง 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงและมีรายละเอียดสูงเพื่อตรวจสอบและประเมินที่ดินและทรัพย์สินจากเดสก์ท็อปของคุณจากระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมเดล 3 มิติให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ

การประเมินภาษีการเข้าถึงทรัพย์สินมีเครื่องมือระบบเมตริกที่แม่นยำสำหรับบันทึกคุณสมบัติโดยใช้เครื่องมือวัดระยะทาง พื้นที่ และปริมาตร

bottom of page