ระบบบริหารการจัดการทรัพย์สิน
(Asset Management)
ราคาเริ่มต้น 50.-ต่อรายการ*

Capture.PNG

ข้อมูลระดับความสูงของพื้นที่แบบดิจิทัล
สำหรับการจัดการภัยพิบัติ
ราคาเริ่มต้น 134,000.-ต่อปี*

 

Capture2.PNG

การตรวจจับวัตถุโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม
(สามารถใช้ตรวจจับสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย
หรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่มีการบุกรุกได้)
ราคาเริ่มต้น 40,000.-ต่อปี*

20210108_031254_SN8_L1_RGB_Wat-Arun-Subdistrict-Thailand_showcase_Quicklook.jpg

2. แอพพลิเคชั่นเสริมอื่นๆ

บริการติดตามและจัดการยานพาหนะ
(รถพยาบาล, รถขนขยะ)
ราคาเริ่มต้น 1,340.-ต่อคันต่อเดือน*

unnamed.png

ภาพถ่ายเมืองแบบ พาโนรามา
(MMS-Mobile Mapping System)
ราคาเริ่มต้น 8,000.- ต่อกม.*

Capture3.PNG

3.ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเทศบาล

ข้อมูลสนับสนุนการทำแผนที่ภาษี

tax1-840x277.png

4.การบริการ

ระบบบริการสังคมและร้องเรียน

(Social service complaints)

ราคาเริ่มต้น 665,000.-*

Untitled-1211111.png

MappointAsia พร้อมดำเนินการขั้นตอนให้แบบเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน

และมีการฝึกอบรมเพื่อให้คุณพร้อมใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริการเทศบาลอัจฉริยะของเรา

ประกอบด้วย

1.แอพพลิเคชั่นสำหรับการบริหารงานเทศบาล

ข้อมูลสนับสนุนการทำแผนที่ภาษี
(LTAX 3000 tax mapping application) 

 

Capture2.png

การวางแผนเส้นทางการให้บริการ
และการวางแผนเส้นทางรถโดยสารสาธารณะ

รูปภาพ1.png

แผนที่ Online (Web Map Service)
ราคาเริ่มต้น 320,000.-บาท*

Capture1.PNG

* หมายเหตุ ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณข้อมูลของแต่ละเทศบาล

 
download.jfif

ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart City ต่างๆให้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย

Capture.PNG