เทศบาลอัจฉริยะ
Smart City

ระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ ในการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ” ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน และช่วยในการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง

smart-city.jpg

องค์ประกอบสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ

การที่จะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ 6 อย่าง ดังต่อไปนี้

01

02

03

04

05

06

Click.png

โซลูชันของเราแตกต่างจากโซลูชันอื่นอย่างไร?

ส่วนใหญ่แล้วบริษัทอื่นๆจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง (เดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม) ส่งผลให้ข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด และสามารถนำไปใช้งานได้เพียงวัตถุประสงค์เดียวที่ตั้งไว้เท่านั้น

 

แต่ทาง MappointAsia ใช้ระบบรถสำรวจเพื่อทำแผนที่ (Mobile Mapping System;MMS) ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือน Google Street View ทำให้ข้อมูลมุมมองถนนที่ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ เช่น ระบบรับแจ้งและประสานเหตุฉุกเฉิน การวัดระยะถนน

และการตรวจสอบข้อมูลการสำรวจในอดีต 

Smart_City_article_by_Dr._Steve.jpg

ระบบนี้จะช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart City ต่างๆให้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย

Capture.PNG