top of page
istockphoto-953769750-170667a.jpg
nusat orbits2.gif

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

ภาพถ่ายจากดาวเทียม คือ ภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของดาวเทียม ด้วยอุปกรณ์บันทึก ข้อมูล (Sensor) ด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อบันทึกข้อมูลในลักษณะของช่วงคลื่น บริษัทฯจำหน่ายข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลไฟล์และข้อมูลการให้บริการแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) โดยสามารถเลือกรายละเอียดของข้อมูลภาพที่ 50 หรือ 70 เซนติเมตร โดยสามารถนำมาใช้งานต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน,การปรับปรุงแผนที่พื้นฐานของเทศบาล, งานแผนที่ภาษี เป็นต้น

 

ภาพถ่ายทางอากาศ คือ ภาพของภูมิประเทศที่ได้จากการถ่ายรูปทางอากาศด้วยวิธีนำกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอลติดกับอากาศยานที่บินไปเหนือภูมิประเทศที่จะทำการถ่ายรูป บริษัทฯ ให้บริการโดยนำข้อมูลจากกรมแผนที่ทหาร มาจัดทำข้อมูลภาพแบบ Ortho Mosaic โดยผ่านกระบวนการปรับแก้โดยใช้จุดควบคุมภาพถ่าย (GCP), ปรับแก้โครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ และปรับแก้โดยข้อมูลแบบจำลองความสูง (DEM) พร้อมใช้งานต่างๆ เช่น งานแผนที่ภาษี, งานก่อสร้าง เป็นต้น

 

แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ คือข้อมูลเชิงเลขที่มีค่าความสูงภูมิประเทศ โดยมีให้เลือกความละเอียดตั้งเเต่ 10, 6 จนถึง1 เมตร ตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกันตามประเภทของงาน เช่น การวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม เป็นต้น

 

บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบ "GIS Ready" ดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น GeoTiff, png, bil สำหรับหน่วยงานที่มีเครื่องมืือหรือโปรแกรมสารสนเทศที่สามารถเปิดและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านีี้โดยตรง

2.แอปพลิเคชันแผนที่ออนไลน์สำหรับแสดงข้อมูลที่สั่งซื้อผ่าน Web browser

3.บริการแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันของตนเอง

ภาพถ่ายทางอากาศ

Cessna-310-with-DMC-II-Lens-1-sm.jpg

ความละเอียดจุดภาพ 50cm.
ราคา 1,000 บาท / ตร.กม.
      **ขั้นต่ำ 5 ตร.กม.

pictures-icon-22.gif

ภาพตัวอย่าง

Cessna-310-with-DMC-II-Lens-1-sm.jpg

ความละเอียดจุดภาพ 30cm.
ราคา 1,500 บาท / ตร.กม.
      **ขั้นต่ำ 5 ตร.กม.

pictures-icon-22.gif

ภาพตัวอย่าง

Cessna-310-with-DMC-II-Lens-1-sm.jpg

ความละเอียดจุดภาพ 20cm.
ราคา 2,000 บาท / ตร.กม.
      **ขั้นต่ำ 5 ตร.กม.

pictures-icon-22.gif

ภาพตัวอย่าง

  แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ ความละเอียด 1 เมตร

DSM.jpg

                DSM              ราคา 2,600บาท/ตร.กม.
      **ขั้นต่ำ 3,400 ตร.กม.

DEM.jpg
DEM.jpg

                DTM         ราคา 3,200 บาท/ตร.กม.
       **ขั้นต่ำ 2,500 ตร.กม.
 

2b.gif
DSM+DTM.jpg

           DSM+DTM       ราคา 4,000 บาท /ตร.กม.
       **ขั้นต่ำ 1,700 ตร.กม.
 

  แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ ความละเอียด 6 เมตร

DSM.jpg

                DSM              ราคา 1,700 บาท/ตร.กม.
       **ขั้นต่ำ 300 ตร.กม.
 

DEM.jpg
DEM.jpg

                DTM          
 ราคา 2,100 บาท /ตร.กม.
        **ขั้นต่ำ 200 ตร.กม.
 

DSM+DTM.jpg
DSM+DTM.jpg

            DSM+DTM       ราคา 2,400 บาท /ตร.กม.
        **ขั้นต่ำ 150 ตร.กม.
 

 แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ ความละเอียด 10 เมตร

DSM.jpg

               DSM              ราคา 1,080 บาท /ตร.กม.
         **ขั้นต่ำ 100 ตร.กม.

DEM.jpg
DEM.jpg

                DTM              ราคา 1,220 บาท /ตร.กม.
        **ขั้นต่ำ 100 ตร.กม.

DSM+DTM.jpg

           DSM+DTM       ราคา 1,300 บาท /ตร.กม.
         **ขั้นต่ำ 100 ตร.กม.

ข้อมูลเชิงพื้นที่

โลกรอบตัวเราและทุกสิ่งที่เราทำในฐานะมนุษย์มีข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นองค์ประกอบ ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ที่ใดและเวลาใด้วลาหนึ่งด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ข้อมูลทางตำแหน่งได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ในการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ คุณต้องมีข้อมูลแผนที่เวกเตอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลระดับความสูงเขิงเลข ที่ MappointAsia เราเป็นผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่เวกเตอร์เพื่อใช้ในการนำทางของประเทศไทย ข้อมูลดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงและมีรอบการถ่ายภาพดาวเทียมถี่(Optical and Non-Optical) รวมถึงข้อมูลระดับความสูงที่ต่อเนื่องกันซึ่งเพื่อให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

เราสามารถจัดหาข้อมูลเหล่านี้ให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ด้วยการให้บริการเป็นชุดข้อมูลหรือเป็นบริการในรูปแบบ  web map service ติดต่อเราหากคุณต้องการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงเป็นภาพ.

Untitled-1.jpg

ข้อมูลแรสเตอร์และเวกเตอร์ประกอบขึ้นเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่

Copyright © 2015 - MappointAsia (Thailand) Public Company Limited. All rights reserved.

bottom of page